Một số phương thức rèn luyện cho sinh viên sư phạm toán kỹ năng biến đổi thông tin khi dạy học các môn toán sơ cấp

Nguyễn Chiến Thắng

Tóm tắt


Trong bài báo này, chúng tôi phân tích vai trò của các học phần Toán sơ cấp ở trường đại học sư phạm, tìm hiểu kỹ năng biến đổi thông tin và đề xuất một số phương thức cũng như xây dựng môi trường sư phạm nhằm rèn luyện kỹ năng đó cho sinh viên khi dạy học các môn học này.


Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống