Dạy – học mở rộng vốn từ lớp 5 bằng cách tích hợp

Trần Thị Lan

Tóm tắt


Mở rộng vốn từ là một dạng bài trong phân môn Luyện từ và câu, đồng thời là yêu cầu bắt buộc với học sinh. Tích hợp trong nội bộ phân môn Luyện từ và câu; tích hợp với các phân môn Tập đọc, Chính tả, Kể chuyện, Tập làm văn là một trong những cách mở rộng vốn từ cho học sinh tiểu học. Theo cách này, học sinh có thể mở rộng được vốn từ,  nắm vững nghĩa của từ; nắm vững nội dung của bài học, của chủ điểm vừa rèn luyện các kĩ năng ngôn ngữ. Nhờ đó, vốn từ của học sinh ngày càng phong phú, khả năng sử dụng ngôn ngữ chính xác, sinh động và linh hoạt hơn.


Từ khóa


dạy học, mở rộng vốn từ, tích hợp, lớp 5

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống