Kiểm định chất lượng sinh viên được đào tạo chính quy ngành tâm lí – giáo dục

Quang Dương

Tóm tắt


Làm sao để sau khi tốt nghiệp, họ (là Cử nhân, Thạc sĩ, hay Tiến sĩ) xứng đáng với chính danh và đích thực là những nhà chuyên môn trong lĩnh vực Tâm lí và Giáo dục? Bởi thế, từ yêu cầu khách quan, cần minh định những tiêu chí căn bản cho một chính phẩm được đào tạo với chất lượng cao.

Vấn đề của mọi vấn đề về chất lượng đào tạo là tư duy khoa học. Cốt lõi của tư duy khoa học là logic biện chứng, là lí luận phản chứng, là tính phản biện có cơ sở thực tiễn. Thiết nghĩ, trong bản lĩnh khoa học của một sinh viên tốt nghiệp ngành Tâm lí Giáo dục phải có những hạt nhân cơ bản đó.


Từ khóa


kiểm định chất lượng, ngành Tâm lí Giáo dục

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống