Một số đề xuất góp phần đổi mới giáo dục Việt Nam

Hồ Sỹ Anh

Tóm tắt


Hàng chục năm qua, giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) nước ta đã có sự phát triển vượt bậc về quy mô, mạng lưới, loại hình trường, lớp, đáp ứng yêu cầu cơ bản việc học tập của nhân dân. Bên cạnh những thành tựu đáng tự hào, giáo dục phổ thông nước ta vẫn còn những vấn đề cần khắc phục. Bài viết đề cập một số vấn đề ảnh hưởng đến sự phát triển của giáo dục và đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam.


Từ khóa


dạy học phân hóa, phân ban, phổ cập giáo dục, đổi mới giáo dục Việt Nam

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống