Nâng cao chất lượng dạy học bài khái quát văn học ở trung học phổ thông bằng cách xây dựng hệ thống câu hỏi

Nguyễn Thị Thu Hiền

Tóm tắt


Xây dựng hệ thống câu hỏi trong dạy học là một biện pháp quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng dạy của giáo viên và chất lượng học của học sinh. Bài viết đề cập đến cơ sở xây dựng hệ thống câu hỏi hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài khái quát văn học ở trung học phổ thông (THPT), đó là: Câu hỏi phải dựa trên mục tiêu bài học, câu hỏi dựa trên sự đổi mới phương pháp dạy học, câu hỏi bám sát loại bài học, câu hỏi bám sát từng bước bài học.

Từ khóa


xây dựng hệ thống câu hỏi, bài khái quát văn học, ngữ văn

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống