Các hợp chất flavonoit từ lá cây núc nác Oroxylum indicum

Lê Thị Thu Hương, Nguyễn Tiến Công, Nguyễn Vũ Mai Trang, Nguyễn Thị Minh Trang

Tóm tắt


Bốn flavonoit, chrysin, hispidulin, baicalein, oroxylin A đã được cô lập từ cặn chiết etanol của lá cây núc nác bằng phương pháp sắc kí. Cấu trúc của chúng đã được xác định bởi các dữ liệu phổ hồng ngoại và phổ cộng hưởng từ hạt nhân.

Từ khóa


flavonoit, sắc kí cột, núc nác

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống