Giới thiệu về máy quay phim kỹ thuật số và sử dụng phần mềm Pinnacle Studio 9.4 để xử lý một cảnh quay thí nghiệm hóa học

Lê Văn Đăng, Phạm Hoàng Hiển

Tóm tắt


Bài báo viết về việc tiến hành quay một thí nghiệm hóa học bằng máy quay phim kỹ thuật số rồi xử lý cảnh quay đó bằng phần mềm Pinnacle Studio để được một phim video phục vụ cho việc giảng dạy trên lớp rất có hiệu  quả. Việc mô tả thí nghiệm bằng cách dùng kỹ thuật lồng tiếng, lồng âm thanh, viết các phương trình phản ứng cho từng giai đoạn hay từng phần của thí nghiệm hóa học sao cho ăn khớp và phù hợp với một kịch bản theo lộ trình đã định sẵn, rồi sau đó xuất ra file video.


Từ khóa


sử dụng phần mềm Pinnacle Studio

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống