Cách viết mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể khi thực hiện giảng dạy trong trường trung học

Nguyễn Kim Dung

Tóm tắt


Bài viết này tập trung vào việc định nghĩa các mục tiêu giảng dạy trong trường phổ thông, sau đó, hướng dẫn giáo viên cách viết mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể. Bài viết cũng chú trọng đến vấn đề xác định 3 lĩnh vực chính trong trường phổ thông như các nhiệm vụ giáo dục của các nhà quản lý cũng như các giáo viên. Bài viết này tham khảo nhiều tư liệu khác nhau, trong đó đặc biệt là quyển “Xây dựng chương trình” của thiếu họ (1997) đã được dịch sang tiếng Việt vào năm 2005.


Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống