Dạy học hợp tác theo nhóm trong dạy học Hóa học ở trường trung học phổ thông

Đặng Thị Thanh Bình

Tóm tắt


Dạy học hợp tác theo nhóm là một phương pháp dạy học (PPDH) tích cực, phát huy tính năng động sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác của học sinh. Khi làm việc theo nhóm, học sinh và giáo viên đều gặp những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, nếu giáo viên biết cách chia nhóm, tổ chức và điều khiển hoạt động thì sẽ phát huy được các mặt mạnh, khắc phục mặt yếu của họat động nhóm, từ đó nâng cao hiệu quả dạy học.


Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống