Giáo dục kĩ năng sống trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Giáo dục học ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Nguyễn Thanh Bình

Tóm tắt


Bài viết đề cập đến sự cần thiết phải đưa nội dung giáo dục kĩ năng sống (KNS) vào đào tạo sư phạm. Đồng thời, tác giả đã trình bày mục tiêu, nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả sau khi học chuyên đề này ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (ĐHSPHN) cho học viên sau đại học giáo dục học (GDH). Qua đó cho thấy khung lí thuyết về giáo dục KNS và phương pháp dạy học tích cực và  phương pháp đánh giá theo cách tiếp cận năng lực khi tổ chức dạy-học chuyên đề này. Với phương thức đó người học không chỉ hiểu biết về KNS và giáo dục KNS, mà còn vận dụng được cách tiếp cận 4 trụ cột của giáo dục thế kỉ XXI và có thể thiết kế được các chủ đề giáo dục KNS phù hợp với các nhóm đối tượng khác nhau để việc triển khai giáo dục KNS có thể lan tỏa rộng hơn.


Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống