Khảo sát vận dụng kế hoạch giáo dục cá nhân ở một số trường chuyên biệt tại TP Hồ Chí Minh

Lê Thị Minh Hà

Tóm tắt


Bài báo nghiên cứu về thực trạng giáo viên vận dụng kế hoạch giáo dục cá nhân (KHGDCN) trong giáo dục trẻ khuyết tật ở một số trường chuyên biệt tại TPHCM. Kết quả nghiên cứu cho thấy hầu hết giáo viên được hỏi có biết và có sử dụng KHGDCN, có chú trọng đến việc xác định khả năng của trẻ trong nội dung KHGDCN. Trong thực tế, khi thực hiện KHGDCN họ chưa xây dựng mục tiêu, chưa thực hiện chẩn đoán, đánh giá trẻ trước và trong quá trình thực hiện KHGDCN, chưa đề cập đến sự phối hợp giữa họ và phụ huynh trong việc tham gia xây dựng, thực hiện và quản lý KHGDCN. Đặc biệt, không giáo viên nào nhắc đến nhóm đa chức năng trong nội dung và quy trình xây dựng KHGDCN.


Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống