Một số phẩm chất của giảng viên theo đánh giá của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Đoàn Văn Điều

Tóm tắt


Bài viết trình bày khảo sát đánh giá của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về những phẩm chất (tích cực và tiêu cực) của giảng viên: phẩm chất chung, phẩm chất cần cho giảng dạy và phẩm chất cần cho giáo dục. Kết quả cho thấy phẩm chất cần cho giảng dạy được đánh giá ở thứ bậc cao nhất. Trên cơ sở của kết quả khảo sát, một số nội dung cần bồi dưỡng cho giảng viên trẻ được đề xuất.   


Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống