Bài toán Dirichlet cho phương trình sóng Kirchhoff phi tuyến trong không gian Sobolev có trọng

Lê Thị Phương Ngọc, Nguyễn Tuấn Duy

Tóm tắt


Trong bài báo này, bằng một thuật giải lặp cấp hai, chúng tôi thiết lập nghiệm yếu duy nhất của một bài toán Dirichlet cho phương trình sóng Kirchhoff phi tuyến trong không gian Sobolev có trọng. Hơn nữa, đánh giá tốc độ hội tụ cấp hai của thuật giải cũng được cho. Kết quả thu được ở đây tương đối tổng quát hơn các kết quả tương ứng trong [2, 11, 14, 20].


Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống