Bước đầu nghiên cứu sự tạo dịch treo tế bào cây râu mèo Orthosiphan stamineus Benth

Nguyễn Lê Tú Trâm, Bùi Trang Việt

Tóm tắt


Mô sẹo Orthosiphon stamineus Benth. được tạo ra từ lá cây in vitro trên môi trường MS có 2,4-D và sự kết hợp 2,4-D với NAA. Mô sẹo bở và có trọng lượng tươi cao nhất sau 4 tuần nuôi mẫu lá trên môi trường MS có 2,4-D 1mg/L và NAA 1 mg/L. Các mô sẹo này được chuyển sang môi trường MS lỏng có 2,4-D 1 mg/L để duy trì điều kiện tăng trưởng tốt cho sự nuôi cấy dịch treo tế bào Orthosiphon stamineus Benth.


Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống