Công tác quản lí nhà nước tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2016

Dương Văn Dân

Tóm tắt


Việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lí nhà nước (QLNN) để nâng cao chất lượng GD&ĐT nói chung, nâng cao chất lượng cấp trung học cơ sở (THCS) nói riêng có vai trò và ý nghĩa quan trọng. Bài viết trình bày tình hình công tác QLNN tại các trường THCS trên địa bàn Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) trong 5 năm học (2011-2016), chỉ ra những ưu, khuyết điểm trong công tác này, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại nêu trên.


Từ khóa


công tác quản lí nhà nước, trung học cơ sở, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống