Dạy học khám phá môn đại số tuyến tính cho sinh viên các trường cao đẳng và đại học

Nguyễn Viết Dương, Nguyễn Ngọc Giang, Đỗ Ngọc Yến

Tóm tắt


Bài báo đề cập quan điểm về dạy học, quy trình dạy học, những ưu và nhược điểm của dạy học khám phá cũng như ví dụ minh họa phương pháp dạy học khám phá trong dạy môn Đại số tuyến tính.


Từ khóa


dạy học khám phá, đại số tuyến tính.

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống