Thử nghiệm trò chơi học tập môn Toán hỗ trợ cho học sinh lớp 3 có khó khăn về tính toán

Phạm Hải Lê, Ngô Thị Thanh Phương

Tóm tắt


Khó khăn về tính toán (Dyscalculia) là loại khó khăn về sự phát triển các khả năng nhận biết con số cũng như các thao tác số học. Thử nghiệm trò chơi học tập môn Toán hỗ trợ cho học sinh (HS) lớp 3 khó khăn về tính toán, chúng tôi nhằm chứng minh cho giả thuyết: trẻ bị khó khăn về tính toán có thể “cải thiện” được tình hình nếu được phát hiện và hỗ trợ kịp thời với những bài tập và cách thức tác động phù hợp.


Từ khóa


khó khăn về tính toán, các thao tác số học, can thiệp sớm, trò chơi học tập môn Toán

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống