Nâng cao năng lực dạy học cho giáo viên các môn khoa học xã hội trước yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

Nguyễn Long Giao

Tóm tắt


Hiện nay, năng lực đội ngũ giáo dạy các môn khoa học xã hội (KHXH) đang còn tồn tại một số vấn đề cần quan tâm trước yêu cầu đổi mới giáo dục. Trong bài viết này, chúng tôi tập trung làm rõ hai nội dung chính: (1) Thực trạng năng lực giáo viên (GV) dạy các môn KHXH trước yêu cầu đổi mới giáo dục; (2) Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực cho GV dạy các môn KHXH, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới.


Từ khóa


chương trình giáo dục phổ thông, giáo viên, khoa học xã hội, năng lực

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống