Tổ chức cho học sinh lớp 12 tiếp cận bài toán phỏng thực tiễn về ứng dụng tích phân để tính thể tích các khối tròn xoay

Dương Hữu Tòng, Trần Trí Tâm

Tóm tắt


Trong chương trình toán 12, có hai cách tiếp cận bài toán tính thể tích V các khối tròn xoay: Dựa vào công thức trong hình học, dựa vào công thức trong giải tích. Sách giáo khoa Giải tích 12 hiện hành giới thiệu cho học sinh tiếp cận bài toán tính thể tích các khối tròn xoay dựa trên công cụ tích phân. Tuy nhiên, hoạt động giải toán chỉ gắn liền với tính thể tích các khối tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường cong cho trước phương trình mà không thông qua giải một bài toán thực tiễn về ứng dụng tích phân để tính thể tích các khối tròn xoay. Để khắc phục được hạn chế này, bài báo tổ chức cho học sinh lớp 12 tiếp cận bài toán phỏng thực tiễn về ứng dụng tích phân để tính thể tích của thùng rượu và tính khối lượng quả dưa hấu.


Từ khóa


tính thể tích khối tròn xoay, ứng dụng của tích phân, bài toán phỏng thực tiễn

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống