Tổng hợp, phân tích phổ hồng ngoại (IR) và phổ cộng hưởng từ proton (1h-nmr) của 1-(4-clorophenyl)-3-(8-hidroxiquinolin-5-yl) prop-2-en-1-on và 3-(8-hiđroxiquinolin-5-yl)-1-(4-nitrophenyl)prop-2-en-1- on

Lê Văn Đăng, Nguyễn Thị Thương

Tóm tắt


Từ 8-hiđroxiquinolin, clorofom và kali hiđroxit, bằng phương pháp formyl hóa trực tiếp theo Reimer-Tiemann, chúng tôi đã tổng hợp được chất D đạt hiệu suất là 8,55%. Từ chất D chúng tôi tiếp tục cho ngưng tụ lần lượt với p-cloroaxetophenon và p-nitroaxetophenon có xúc tác HCl, đã thu được hai xeton a,b chưa no tương ứng là X1 và X2 đạt hiệu suất tương ứng là 42,46 % và 51,90%. Chúng tôi đã xác định được nhiệt độ nóng chảy các chất D, X1, X2 tương ứng là 172–173oC, 180–181oC và 220–221oC. Chúng tôi đã tiến hành đo phổ hồng ngoại IR của ba chất D, X1, X2 và đo phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H-NMR của hai chất X1 và X2. Dựa vào kết quả phổ IR và 1H-NMR của các chất tổng hợp được, chúng tôi kết luận rằng chất X1 và X2 đều tồn tại cấu hình trans có cấu trúc dạng s-cis.


Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống