Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập ở một số trường trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Kim Dung

Tóm tắt


Bài viết tập trung vào ba phần chính: (1) Cơ sở lí luận của công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập; (2) Thực trạng công tác kiểm tra đánh giá; và (3) Các kiến nghị nhằm cải tiến chất lượng kiểm tra đánh giá. Các ý kiến này dựa vào kết quả nghiên cứu của Đề tài cấp Bộ trọng điểm “Xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng học tập học sinh trung học phổ thông” được thực hiện từ năm 2009 – 2011, với hơn 2800 cán bộ quản lí, giáo viên, học sinh và phụ huynh một số trường trung học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh được khảo sát.


Từ khóa


kiểm tra, đánh giá, chất lượng, kết quả học tập, trung học phổ thông

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống