Thi trắc nghiệm trong đánh giá, kiểm tra kết quả Logic học – góc nhìn từ thực tiễn Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Phạm Thị Minh Hải

Tóm tắt


Trong bài viết này, chúng tôi trình bày những ưu điểm và hạn chế của hình thức thi trắc nghiệm, xuất phát từ thực tiễn kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Logic học của sinh viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM); đồng thời, trên cơ sở những hạn chế đó, chúng tôi đưa ra một số giải pháp thực tiễn mang tính khắc phục để góp phần phát huy hiệu quả của hình thức thi trắc nghiệm trong thực tiễn giảng dạy và học tập môn Logic học.

Từ khóa


thi trắc nghiệm, hình thức kiểm tra, kiểm tra logic học

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống