Thiết kế và sử dụng thí nghiệm hóa học kích thích tư duy nhằm gây hứng thú trong dạy học Hóa học ở trường phổ thông

Phạm Ngọc Thủy

Tóm tắt


Thí nghiệm hóa học có ý nghĩa to lớn và giữ vai trò cơ bản trong việc thực hiện những nhiệm vụ của dạy học Hóa học ở trường phổ thông. Nếu giáo viên biết thiết kế và sử dụng thí nghiệm hóa học kích thích tư duy một cách hiệu quả sẽ giúp học sinh thêm hứng thú học tập và thêm yêu thích bộ môn hơn.

Từ khóa


hóa học, thí nghiệm kích thích tư duy, hứng thú, dạy học hóa học ở trường phổ thông

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống