Xây dựng tài liệu hướng dẫn dạy học “tự nhiên - xã hội” ở tiểu học bằng phương pháp “bàn tay nặn bột”

Đỗ Thị Nga

Tóm tắt


Bài viết mô tả quá trình nghiên cứu và kết quả của việc xây dựng tài liệu hướng dẫn dạy học môn Tự nhiên – Xã hội ở tiểu học bằng phương pháp “Bàn tay nặn bột”.

 


Từ khóa


phương pháp dạy học, phương pháp Bàn tay nặn bột”, Tự nhiên - Xã hội

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống