Xây dựng đề cương chi tiết học phần giúp sinh viên chủ động học tập

Lê Văn Trưởng

Tóm tắt


Bài báo trình bày khái niệm, cơ sở (lí thuyết và thực tiễn), mục tiêu, ý nghĩa, nguyên tắc, các bước xây dựng, thẩm định, quản lí và sử dụng đề cương chi tiết học phần nhằm giúp sinh viên chủ động trong học tập. Đồng thời, chúng tôi cũng giới thiệu mẫu Đề cương chi tiết học phần đã được sử dụng chính thức tại Trường Đại học Hồng Đức từ năm 2008 đến nay. Kết quả thực tế đã khẳng định rằng đề cương chi tiết học phần này đã góp phần thực hiện được mục tiêu kép là đổi mới phương pháp dạy học, giúp sinh viên chủ động tự học và nâng cao chất lượng đào tạo.


Từ khóa


đề cương chi tiết học phần, tự học, chất lượng đào tạo

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống