Transester hóa chọn lọc đối phân một số alcol nhị cấp với xúc tác PSL Enantioselectivity transesterification of some racemic secondary alcoholswith PSL catalyst

Nguyễn Quỳnh Trang, Lê Ngọc Thạch

Tóm tắt


Lipaz thu được từ Pseudomonas cepacia (PSL) được dùng làm xúc tác do khả năng chọn lọc đối phân trong sự phân giải hỗn hợp tiêu triền các alcol nhị cấp. Chúng tôi chọn PSL do tính chọn lọc và ổn định của lipaz này. Trong bài báo này, PSL được dùng làm xúc tác cho phản ứng transester hóa trên các alcol nhị cấp như octan-2-ol, heptan-2-ol, hexan-2-ol, pentan-2-ol, butan-2-ol và 1-pheniletanol.

Từ khóa


Pseudomonas cepacia lipaz, transester hóa chọn lọc đối phân, hỗn hợp tiêu triền alcol nhị cấp

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống