Đồ án didactic – một nghiên cứu thực nghiệm về dạy học phân phối chuẩn trong kiểm định giả thuyết thống kê

Đào Hồng Nam

Tóm tắt


Phân phối chuẩn một công cụ trung tâm của các phân tích thống kê. Tính chuẩn của dữ liệu là điều kiện cần để giải quyết một số bài toán thống kê, nếu không thì kết quả nhận được không đáng tin cậy.

Tuy nhiên, nhiều sinh viên đã không tính đến điều này và sai lầm xảy ra có thể được giải thích bởi hai quy tắc của hợp đồng dạy học. Một đồ án đã được triển khai để bổ sung cho quan hệ thể chế và tác động vào quan hệ cá nhân của sinh viên đối với phân phối chuẩn.


Từ khóa


: phân phối chuẩn, thống kê suy diễn, hợp đồng dạy học, quan hệ thể chế, quan hệ cá nhân

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống