Tìm hiểu về kiểm tra, đánh giá học sinh và đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng tiếp cận năng lực

Hồ Sỹ Anh

Tóm tắt


Kiểm tra, đánh giá (KTĐG) học sinh (HS) là những khâu rất quan trọng trong quá trình dạy học và giáo dục (GD). Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có nhiều giải pháp nhằm cải tiến việc KTĐG HS. Sự cải tiến này tuy bước đầu đã có chuyển biến tích cực, nhưng kết quả đạt được vẫn còn hạn chế, chưa hướng đến ĐG năng lực HS. Trong bài viết này, chúng tôi đề cập một số vấn đề lí luận và thực tiễn về KTĐG HS của một số nước trên thế giới và Việt Nam, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực HS.


Từ khóa


kiểm tra, đánh giá, năng lực học sinh

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống