Thử nghiệm một vài biện pháp phát triển một số kĩ năng mềm cho sinh viên đại học sư phạm

Huỳnh Văn Sơn

Tóm tắt


Bài báo đề cập việc thử nghiệm ba biện pháp phát triển các kĩ năng mềm (KNM) cho sinh viên (SV) đại học sư phạm (ĐHSP): (i) Định hướng nghiên cứu có hệ thống về KNM; (ii) Tổ chức khóa huấn luyện về KNM cho SV với tên gọi “Phát triển KNM cho SV sư phạm (SP); và (iii) Lồng ghép huấn luyện KNM cho SV ĐHSP thông qua hoạt động ngoại khóa. Kết quả thử nghiệm cho thấy có sự khác biệt ý nghĩa khi so sánh giữa trước và sau thực nghiệm. Các kĩ năng giải quyết vấn đề, kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng quản lí cảm xúc đều có sự thay đổi rõ rệt theo chiều hướng “phát triển”.

Từ khóa


biện pháp, phát triển kĩ năng mềm, sinh viên, đại học sư phạm

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống