Thực trạng kĩ năng nghiên cứu khoa học của giảng viên ngoài công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Trọng Tuấn

Tóm tắt


Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng kĩ năng nghiên cứu khoa học (NCKH) của giảng viên (GV) ngoài công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM). Theo kết quả thu được, GV tự đánh giá kĩ năng NCKH là khá, tuy nhiên hứng thú trong NCKH chỉ đạt mức trung bình. Trong 9 kĩ năng NCKH của GV thì chỉ có duy nhất kĩ năng viết đề cương NCKH đạt mức tốt. Số lượng đề tài thực hiện khá khiêm tốn cũng dẫn đến sự hạn chế về kĩ năng NCKH của GV ngoài công lập tại TPHCM.


Từ khóa


kĩ năng, nghiên cứu khoa học, kĩ năng nghiên cứu khoa học, giảng viên, đại học ngoài công lập, giảng viên đại học ngoài công lập

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống