Đánh giá công tác nghiên cứu khoa học giáo dục tại các trường đại học sư phạm Việt Nam

Nguyễn Kim Dung

Tóm tắt


Bài viết này tập trung phân tích, đánh giá các hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục và chuyển giao công nghệ trên cơ sở nghiên cứu các báo cáo tự đánh giá và đánh giá ngoài các hoạt động nghiên cứu khoa học của các trường đại học (ĐH) sư phạm (SP), các cơ sở giáo dục chính đào tạo giáo viên Việt Nam. Bên cạnh đó, bài viết cũng đưa ra các khuyến nghị nhằm giúp các trường ĐHSP nâng cao chất lượng nghiên cứu giáo dục.


Từ khóa


nghiên cứu khoa học, giáo dục, đại học sư phạm, nâng cao chất lượng

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống