Đánh giá của cán bộ quản lí và giáo viên về một số mặt quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Quốc Thanh Long

Tóm tắt


Bài viết trình bày kết quả khảo sát đánh giá của cán bộ quản lí (CBQL) và giáo viên (GV) về tổ chức bộ máy quản lí nhất quán trong nhận thức và hoạt động quản lí hiệu quả các con đường giáo dục hướng nghiệp (GDHN) trong nhà trường, xây dựng đội ngũ CBQL và GV có tay nghề, tăng cường cơ sở vật chất, tài chính tương ứng phù hợp với quy mô hoạt động hiện tại của các trường trung học phổ thông (THPT) huyện Bình Chánh.


Từ khóa


giáo dục hướng nghiệp, trường trung học phổ thông, huyện Bình Chánh

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống