Đổi mới phương pháp đào tạo giáo viên: xu hướng và những giải pháp cần vận dụng ở Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Phạm Xuân Hậu, Nguyễn Thị Hằng

Tóm tắt


Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên là nhu cầu tất yếu khách quan của nhà trường các cấp nói chung và Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHSP TPHCM) nói riêng. Trong quá trình thực hiện, trường cần tiếp cận các xu hướng đổi mới và nhìn nhận vai trò của mình để có những giải pháp tích cực, hợp lí góp phần thay đổi căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam.

 


Từ khóa


đổi mới đào tạo, xu hướng đổi mới

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống