Chức năng phục dựng thời đại, môi trường văn hóa của đồ vật trong Vang bóng một thời

Lê Cúc Anh

Tóm tắt


Bài viết khảo sát tần số xuất hiện dày đặc của đồ vật trong Vang bóng một thời, từ đó đưa ra kết luận đồ vật chiếm giữ vai trò trọng yếu, được dùng như một dụng ý nghệ thuật của Nguyễn Tuân khi cấp cho chúng chức năng phục dựng thời đại và môi trường văn hóa. Đây là hướng đi mới trong nghiên cứu Nguyễn Tuân – tác giả gắn liền với “trường phái đồ vật” ở Việt Nam, góp phần quan trọng để đánh giá xác đáng quan điểm nghệ thuật lẫn phong cách của nhà văn này.


Từ khóa


đồ vật, Nguyễn Tuân, Vang bóng một thời

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống