Đóng góp của Phan Văn Trường trong phong trào của người Việt Nam yêu nước tại Pháp (1912 – 1923)

Ngô Sỹ Tráng

Tóm tắt


Phan Văn Trường không chỉ là một trong những người Việt Nam đầu tiên có bằng tiến sĩ luật mà ông còn là người hoạt động tích cực trong phong trào của người Việt Nam yêu nước tại Pháp từ năm 1912 đến năm 1923. Trên cơ sở tìm hiểu những hoạt động của ông trong thời gian ở Pháp, bài báo rút ra những đóng góp quan trọng của Phan Văn Trường cho sự phát triển của phong trào người Việt Nam tại đây.


Từ khóa


Phan Văn Trường, phong trào của người Việt Nam yêu nước tại Pháp

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống