Học hợp tác: Cơ sở khoa học, khái niệm và hình thức vận dụng

Dương Thị Hồng Hiếu

Tóm tắt


Học hợp tác là một trong những cách dạy học tích cực, phát huy được năng lực của học sinh (HS) nên đã được nhiều nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới sử dụng từ khá lâu. Ở Việt Nam, hình thức này cũng đã trở thành quen thuộc đối với giáo viên (GV) và HS nhưng dường như vẫn chưa có một cách hiểu thống nhất về khái niệm cũng như những cơ sở khoa học của hình thức dạy học này. Do vậy, cách vận dụng, mức độ vận dụng và tính hiệu quả cũng rất khác nhau tùy từng người sử dụng. Trong khuôn khổ bài báo này, chúng tôi muốn phân tích rõ những cơ sở khoa học, những khái niệm liên quan để từ đó xác lập một cách hiểu thống nhất về học hợp tác, làm cơ sở cho việc vận dụng, triển khai trong thực tế dạy học Ngữ văn.


Từ khóa


dạy học tích cực, học cộng tác, học hợp tác, học theo nhóm

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống