Hình tượng đuôi lợn trong Trăm năm cô đơn

Nguyễn Thành Trung

Tóm tắt


Bài viết hướng đến khảo sát hình ảnh đuôi lợn trong Trăm năm cô đơn của G. G. Marquez với tư cách là một hình tượng nghệ thuật. Trong quá trình này, đuôi lợn được nhìn dưới quy luật nghệ thuật từ phản ánh đến sáng tạo hiện thực. Theo đó, mối quan hệ giữa hình ảnh và hình tượng được khái lược làm cơ sở cho việc tìm hiểu bản chất và chức năng của hình tượng nghệ thuật như một thể chứa đựng nhiều tầng bậc văn hóa và tham gia tích cực vào việc hình thành giá trị nội dung và nghệ thuật tiểu thuyết.


Từ khóa


hình tượng nghệ thuật, đuôi lợn, văn hóa, ý nghĩa, Trăm năm cô đơn

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống