Hát mời trong dân ca đối đáp người Việt dưới góc nhìn văn hóa

Nguyễn Thị Ngọc Điệp

Tóm tắt


Bài viết khảo sát những bài hát mời (trầu, rượu, chè...) trong dân ca đối đáp nam nữ người Việt ở các vùng miền trên đất nước về đặc điểm nội dung và ngôn ngữ nghệ thuật, chỉ ra một số điểm tương đồng và dị biệt trong những bài hát này ở các địa phương. Bài viết còn trình bày vai trò của hát mời trong tổng thể cuộc hát đối đáp và mối quan hệ giữa hát mời với văn hóa người Việt, đặc biệt là văn hóa giao tiếp.


Từ khóa


dân ca đối đáp, hát mời, bối cảnh, văn hóa truyền thống, văn hóa giao tiếp

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống