Sử dụng đất ngập nước xử lí nước thải sinh hoạt và tạo cảnh quan

Lê Hoàng Việt, Lê Thị Chúc Ly, Cao Thị Kim Ngọc, Nguyễn Võ Châu Ngân

Tóm tắt


Nghiên cứu thực hiện trên khu đất ngập nước trồng Bồn bồn và Ngải hoa xử lí nước thải sinh hoạt. Ở thời gian lưu nước (HRT) 5 ngày, nước thải sau khi xử lí đạt quy chuẩn xả thải đối với các chỉ tiêu SS, BOD5, N-NO3-, P-PO43-, DO và TKN; riêng N-NH4+ và tổng Coliforms đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột B. Ở HRT 4 ngày chỉ có chỉ tiêu N-NH4+ vượt ngưỡng xả thải của QCVN 14:2008/BTNMT cột B. Cần tiếp tục nghiên cứu xử lí nguồn nước thải đã qua khu đất ngập nước này hoặc tận dụng nước thải để tưới cây trồng giảm bớt nồng độ đạm thải ra môi trường.


Từ khóa


cây Bồn bồn (Typha angustifolia), cây Ngải hoa (Canna indica), đất ngập nước nhân tạo, nước thải sinh hoạt

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống