Rubric đánh giá kĩ năng lập luận thông qua bài văn nghị luận

Nguyễn Thành Ngọc Bảo

Tóm tắt


Đánh giá năng lực (NL) là một trong những định hướng và yêu cầu đổi mới chương trình và sách giáo khoa Ngữ văn sau năm 2018. Bài viết này đề xuất rubric đánh giá kĩ năng lập luận – một tiêu chí để đánh giá NL tạo lập văn bản nghị luận của học sinh

Từ khóa


rubric, đánh giá, kĩ năng lập luận, bài văn nghị luận

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống