Đánh giá của cán bộ quản lí và giáo viên về quản lí hoạt động tư vấn hướng nghiệp tại các trường trung học phổ thông ở một số tỉnh miền Đông Nam Bộ

Nguyễn Trần Vĩnh Linh

Tóm tắt


Bài báo trình bày đánh giá của cán bộ quản lí (CBQL) và giáo viên (GV) về công tác quản lí hoạt động tư vấn hướng nghiệp (TVHN) theo chức năng của hiệu trưởng (HT) tại các trường trung học phổ thông (THPH) ở một số tỉnh miền Đông Nam Bộ. Kết quả cho thấy các chức năng được đánh giá theo thứ tự từ cao xuống thấp như sau: công tác tư tưởng, tổ chức thực hiện kế hoạch, chỉ đạo thực hiện kế hoạch, kiểm tra, đánh giá,chức năng kế hoạch hóa.


Từ khóa


tư vấn hướng nghiệp, trung học phổ thông, miền Đông Nam Bộ.

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống