Nghiên cứu các công nghệ GIS mã nguồn mở nhằm quản lí dữ liệu ảnh viễn thám thông qua hệ thống mạng LAN

Nguyễn Sách Thành, Đào Khánh Hoài, Nguyễn Thị Thu Nga

Tóm tắt


Ngày nay, công nghệ mã nguồn mở đã trở nên phổ biến và phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực hệ thông tin địa lí. Chúng cho phép các nhà phát triển phần mềm có thể xây dựng các dự án mà không phụ thuộc vào nền tảng thương mại. Trên cơ sở nghiên cứu các công nghệ GIS mã nguồn mở như PostGIS, MapWinGIS, GDAL, nhóm tác giả đề xuất giải pháp phần mềm quản lí nguồn dữ liệu ảnh viễn thám thông qua hệ thống mạng cục bộ nhằm hỗ trợ các hoạt động sản xuất trong các lĩnh vực GIS, viễn thám.


Từ khóa


ảnh viễn thám, GDAL, hệ thông tin địa lí, MapWinGIS, PostGIS.

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống