Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học toán ở trường phổ thông

Nguyễn Thị Nga

Tóm tắt


Bài báo này trình bày tổng quan về một số loại câu hỏi trắc nghiệm khách quan thông dụng và ưu nhược điểm của chúng. Tiếp đó, chúng tôi làm rõ các mục tiêu của việc sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học môn Toán ở trường phổ thông, cụ thể là sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong khi triển khai một tổ chức didactic nhằm truyền thụ một tổ chức toán học cho học sinh. Cuối cùng, chúng tôi sẽ minh họa việc giới thiệu và sử dụng các câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong một số sách giáo khoa Toán của Pháp và Việt Nam.


Từ khóa


trắc nghiệm khách quan, dạy học toán, tổ chức didactic

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống