Tổ chức hoạt động trải nghiệm theo định hướng giáo dục STEM thông qua hoạt động câu lạc bộ và sử dụng cơ sở vật chất phòng thí nghiệm ở trường trung học

Nguyễn Nga, Hoàng Phước Muội

Tóm tắt


Bài báo trình bày việc tổ chức hoạt động trải nghiệm theo định hướng giáo dục STEM nhằm phát triển năng lực cốt lõi của học sinh. Bên cạnh đó, hoạt động này giúp học sinh hình thành và phát triển được các năng lực đặc thù STEM như: năng lực giải quyết vấn đề, phân tích thông tin và dữ liệu, năng lực nghiên cứu, đánh giá… Chúng tôi đề xuất tiến trình tổ chức hoạt động trải nghiệm dưới hình thức hoạt động câu lạc bộ. Cơ sở vật chất chức năng được sử dụng để  tổ chức dạy học là các phòng thí nghiệm tại các trường trung học hiện nay.


Từ khóa


giáo dục STEM, hoạt động trải nghiệm, phát triển năng lực học sinh, sáng tạo, tư duy kĩ thuật.

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống