Thực trạng kĩ năng lập kế hoạch tự học của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ

Trần Lương

Tóm tắt


Bài viết đề cập thực trạng kĩ năng lập kế hoạch tự học (LKHTH) và các yếu tố tác động đến kĩ năng LKHTH của sinh viên (SV) Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT): Có 49% SV hiểu đúng về khái niệm LKHTH. ĐTB nhận thức của SV về tầm quan trọng của việc LKHTH 4,23, về sự cần thiết của việc LKHTH là 4,29; ĐTB sự quan tâm của SV đến LKHTH là 3,63; SV có kĩ năng LKHTH ở mức trung bình (ĐTB=3,21). Các yếu tố tác động đến thực trạng kĩ năng LKHTH của SV bao gồm nhà trường, phòng đào tạo, trung tâm tư vấn và hỗ trợ SV, giảng viên, cố vấn học tập và chính bản thân SV.


Từ khóa


kế hoạch, kế hoạch tự học, kĩ năng, Đại học Cần Thơ

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống