Đánh giá của cán bộ quản lí và giáo viên về quản lí rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp cho học viên của hiệu trưởng tại các trường cảnh sát nhân dân

Vũ Thị Hà

Tóm tắt


Các trường cảnh sát nhân dân (CSND) luôn chú trọng đến việc quản lí hoạt động rèn luyện các kĩ năng nghề nghiệp cho học viên (HV) đáp ứng yêu cầu của nghề và của xã hội. Bài viết trình bày đánh giá của cán bộ quản lí (CBQL) và giáo viên (GV) về mức độ quản lí việc đào tạo kĩ năng nghề nghiệp cho HV của hiệu trưởng (HT) tại các trường CSND về chức năng theo thứ bậc từ cao xuống thấp như sau: Đánh giá kết quả đào tạo, đề xuất nội dung đào tạo, xác định nhu cầu đào tạo và xác định mục tiêu khóa học. Kết quả này phù hợp với nhiệm vụ và hoàn cảnh của các trường rèn luyện HV CSND theo yêu cầu của từng giai đoạn và từng địa phương trong việc bảo vệ trật tự trị an của đất nước.


Từ khóa


cảnh sát nhân dân, kĩ năng nghề nghiệp, quản lí, rèn luyện

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống