Đánh giá sự phát triển về kĩ thuật và thể lực cho nữ sinh viên sau khi kết thúc học phần Cầu lông tự chọn tại Trường Đại học Sài Gòn

Nguyễn Đỗ Minh Sơn, Trần Minh Tuấn, Lê Thị Mỹ Hạnh

Tóm tắt


Bằng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy trong thể dục thể thao, đề tài đã lựa chọn 10 test đánh giá (5 test thể lực và 5 test kĩ thuật) có đủ độ tin cậy và phù hợp với khách thể nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự phát triển về thể lực và kĩ thuật ở nữ sinh viên (SV) Trường Đại học Sài Gòn (ĐHSG) sau khi tham gia tập luyện môn Cầu lông; đồng thời, đề tài còn xây dựng thang điểm và bảng tổng hợp phân loại thể lực và kĩ thuật.


Từ khóa


kĩ thuật và thể lực, nữ sinh viên Trường Đại học Sài Gòn, môn Cầu lông

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống