Thế màn chắn Cudazzo hiệu chỉnh và yếu tố ma trận cho bài toán exciton hai chiều trong từ trường

Nguyễn Hữu Phước, Trần Đình Bảo Trân, Lê Đại Nam, Hoàng Đỗ Ngọc Trầm

Tóm tắt


Chúng tôi tiến hành hiệu chỉnh thế màn chắn Cudazzo từ dạng gốc để mô tả ảnh hưởng của môi trường lên phổ năng lượng của exciton. Phương pháp toán tử FK được sử dụng kết hợp với phép biến đổi Levi – Civita để giải quyết bài toán exciton trong từ trường. Dạng tường minh của hàm sóng và yếu tố ma trận của bài toán được trình bày cụ thể trong công trình này.


Từ khóa


exciton hai chiều, phương pháp toán tử FK, yếu tố ma trận, thế màn chắn Cudazzo hiệu chỉnh.

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống