NGHIÊN CỨU BẰNG MÔ PHỎNG ĐỘNG LỰC HỌC PHÂN TỬ VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH LÀM LẠNH VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH NHIỆT CỦA VẬT LIỆU PENTA-SILICENE

Huỳnh Anh Huy, Nguyễn Trường Long, Trương Quốc Tuấn, Lê Thị Phúc Lộc, Ông Kim Lẹ, Nguyễn Hoàng Giang, Võ Văn Hoàng

Tóm tắt


Nghiên cứu được thực hiện trên các mô hình 2 chiều của vật liệu penta-silicene thu được qua quá trình nén dưới áp suất cao từ trạng thái vô định hình. Phương pháp mô phỏng động lực học phân tử được áp dụng cho quá trình làm lạnh từ 1000 K đến 300 K, sau đó được hồi phục theo thời gian (ủ nhiệt). Cấu trúc và tính chất nhiệt động của các mô hình được phân tích qua hàm phân bố xuyên tâm, phân bố số phối vị, góc liên kết, số vòng liên kết, khoảng cách giữa các nguyên tử, năng lượng và nhiệt dung riêng. Kết quả cho thấy, quá trình làm lạnh chậm đã làm tăng cường cấu trúc tinh thể của vật liệu. Sự ổn định nhiệt của mô hình cũng được chứng tỏ, vật liệu penta-silicene có thể được điều khiển bằng áp suất để có được cấu trúc theo ý muốn. Qua đó, nghiên cứu cho thấy được khả năng áp dụng vào thực tế của việc chế tạo vật liệu 2 chiều này.


Từ khóa


vật liệu penta-silicene; tác động của làm lạnh; tính ổn định nhiệt; vật liệu mật độ cao

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống