VẬN DỤNG MÔ HÌNH B-LEARNING VÀO DẠY HỌC CHƯƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” – VẬT LÍ 11 THPT VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA GOOGLE CLASSROOM NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH

Nguyễn Đoàn Thanh Trúc, Phan Gia Anh Vũ

Tóm tắt


Mô hình B-learning là sự kết hợp giữa dạy học truyền thống (mặt đối mặt) và dạy học trực tuyến (E-learning). Trong bài báo này, chúng tôi sẽ trình bày về các hình thức dạy học của mô hình B-learning, rubric đánh giá năng lực tự học và vận dụng B-learning vào dạy học chương “Cảm ứng điện từ” với sự hỗ trợ của một ứng dụng nằm trong bộ Google Apps for Education – Google Classroom nhằm phát triển năng lực tự học của học sinh.


Từ khóa


B-learning; tự học; Google Classroom

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống